Pablo Software Solutions
http://golf.fizyka.polsl.pl/
onas.html
spotkania.html
projekty.html
https://www.arduino.cc/
dolaczsie.html
prelekcje.html
zarzad.html
statut.html


Business-News No. 1
Uczelniane Studenckie Koło Naukowe
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Politechnika Śląska, Gliwice
Statut
Grupa
   Osób
      Lubiących
         Fizykę
http://www.fizyka.polsl.pl/index.php/pl/ https://www.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx http://www.ptf.net.pl/ http://www.ptf.net.pl/pl/towarzystwo/dzialalnosc/lata-2012-15/postepy-fizyki/roczniki/ http://physicstoday.scitation.org/journal/pto https://www.photonics.com/p5/Photonics_Spectra http://www.laserfocusworld.com/index.html
Statut
Studenckiego Koła Naukowego
Grupa Osób Lubiących Fizykę (GOLF)


Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.Koło Naukowe przyjmuje nazwę: Studenckie Koło Naukowe GOLF.
2.Koło Naukowe działa przy Instytucie Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktycznym.
3.Członkami Koła mogą być studenci wszystkich jednostek Politechniki Śląskiej.
4.Koło korzysta z osobowości prawnej Politechniki Śląskiej.
5.Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Władze Uczelni w przypadku, gdy są niezgodne z przepisami prawa lub Statutem Politechniki Śląskiej.
6.Organami Koła Naukowego Fizyków są:
  a.Walne Zgromadzenie,
  b.Zarząd Koła,
  c.Opiekun Koła.


Rozdział II
Cele działalności Koła

Cele działalności Koła obejmują:
1.Rozwój własnych zainteresowań związanych z naukami fizycznymi oraz nabywanie umiejętności dogłębnej analizy zjawisk otaczającego świata,
2.Planowanie i prowadzenie różnorodnych eksperymentów fizycznych,
3.Nabywanie umiejętności związanych z prowadzeniem pomiarów oraz  opracowywaniem ich wyników zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami inżynierskimi,
4.Prowadzenie złożonych projektów badawczych oraz kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
5.Udział w prowadzonych w Instytucie Fizyki badaniach naukowych,
6.Podejmowanie działań popularyzujących naukę na uczelni oraz pośród społeczności lokalnej, w tym poprzez organizację wykładów, konferencji, spotkań dyskusyjnych oraz wystaw naukowych,
7.Współpracę z Władzami Uczelni, Samorządem Studenckim oraz innymi organizacjami o charakterze naukowym.


Rozdział III
Członkowie Koła - prawa i obowiązki

1.Członkami Koła mogą zostać studenci studiów dowolnego stopnia Politechniki Śląskiej.
2.Członków Koła przyjmuje Zarząd Koła na ich wniosek, na podstawie deklaracji pisemnej.
3.O nabyciu i utracie praw członka decyduje Zarząd Koła oraz Opiekun Koła.
4.Każdemu członkowi Koła przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu władz Koła.
5.Każdemu członkowi Koła przysługuje prawo o ubieganie się o dofinansowanie swojej działalności w zakresie działań prowadzonych w Kole.
6.Każdy członek Koła jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu Koła oraz rozporządzeń władz Koła.
7.Każdy członek Koła jest zobowiązany do czynnego udziału w realizacji projektów Koła, przestrzegania frekwencji, pomocy w organizacji imprez związanych z działaniami upowszechniającymi naukę.


Rozdział IV
Struktura Koła naukowego - podział kompetencji oraz wybory

1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła.
2.Zarząd wybierany jest spośród Członków Koła przez Walne Zebranie.
3. Do zadań Walnego Zebrania należy:
a.udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła,
b.wybór członków Zarządu,
c.uchwalanie zmian statutu,
d.określenie kierunków pracy Koła,
e.podejmowanie uchwały dotyczącej rozwiązania Koła.
4.Walne Zebranie powinno odbyć się co najmniej raz w roku.
5.Zmiana Statutu Koła wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.
6.Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
7.Zarząd zwołuje Walne Zebranie z własnej inicjatywy na wniosek 40% członków, lub na wniosek Opiekuna Koła.
8.Członkowie Koła powiadamiani są o Walnym Zebraniu pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem strony internetowej Koła.
9.Zwołane w pierwszym terminie Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w obecności przynajmniej połowy liczby członków.
10.Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw osobowych, zwykłą większością głosów.
11.Wybór Zarządu odbywa się w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów na Walnym Zebraniu.
12.Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
13.Zarząd składa się z czterech osób: Prezesa Koła, Wiceprezesa, Skarbnika, oraz Sekretarza.
14.Zarząd Koła pracuje kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez Zarząd.
15.Do podpisywania pism w imieniu Zarządu uprawnionych jest Prezes lub Wiceprezes.
16.Do obowiązków Zarządu należy:
  a.kierowanie działalnością oraz koordynacja pracy Koła,
  b.reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni i na zewnątrz,
  c.rozpatrywanie spraw członkowskich zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
  d.przedstawienia Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności za rok ubiegły.
17. Do głównych zadań Prezesa i Wiceprezesa Zarządu należy:
  a.przygotowanie planu działalności Koła na bieżący rok akademicki,
  b.koordynacja działalności naukowej Koła,
  c.koordynacja składania wniosków o dofinansowanie działalności Koła,
  d.pełna odpowiedzialność za realizację działań finansowanych z różnych źródeł,
  e.kontrola budżetu Koła,
  f.prowadzenie seminariów naukowych.
18.  Do głównych zadań Sekretarza Zarządu należy:
  a.sporządzenie planu seminariów naukowych na bieżący rok akademicki,
  b.prowadzenie Kroniki z listą obecności na seminariach naukowych,
  c.przygotowanie sprawozdania z działalności Koła w poprzednim roku,
  d.koordynacja udziału członków Koła w konferencjach naukowych przeznaczonych dla   studentów,
  e.prowadzenie korespondencji,
  f.prowadzenie listy członkowskiej,
  g.dbanie o stronę internetową,
  h.ogłaszanie informacji o seminariach i Walnych Zgromadzeniach.
19. Do głównych zadań Skarbnika należy:
  a.prowadzenie zestawienia wydatków ponoszonych przez Koło,
  b.regularne kontrolowanie budżetu Koła,
  c.planowanie wydatków ponoszonych przez Koło,
  d.kontrola finansowa realizacji działań Koła,
  e.sporządzenie sprawozdania z budżetu Koła w danym roku kalendarzowym.
20. Aktywność Czoków Koła ma charakter społeczny.
21. Dla realizacji swoich celów Koło może korzystać ze środków materialnych przekazanych przez organy Uczelni.


Rozdział V
Opiekun Naukowy Koła

1.Opiekuna Naukowego Koła powołuje i odwołuje na wniosek Zarządu i za zgodą Dyrektora Instytutu Fizyki, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej.
2.Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny Instytutu Fizyki - CND Politechniki Śląskiej.
3.Opiekun Naukowy Koła sprawuje nadzór nad działalnością naukową Koła.
4.Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia może odwołać Opiekuna Naukowego z pełnionej funkcji na jego pisemny wniosek.
5.Opiekun uwiarygadnia decyzje podejmowane przez Zarząd Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.

Aktualności:
STACJA METEO NADAJE!
Sprawdź aktualne warunki meteo w Gliwicach
Pobierz plik PDF
Pobierz plik PDF
SPOTKANIE 15.11.2018
Na najbliższym spotkaniu
dr inż. Jacek Pawlyta poprowadzi wykład "Arduino - poznawanie świata mikrokontrolerów
dla niewtajemniczonych"

Zapraszamy wszystkich GOLFowiczów!